מבט גלובלי על תחזית מטבעות 28.09.2016

דולר שקל

עודפי הצע מט"ח ופעילות מתונה של היבואנים תורמים לייסוף השקל. חולשת הדולר בעולם תורמת לחולשתו בארץ. בנק ישראל הפועל כמוגר האחראי רוכש דולרים רק כאשר הדבר תואם לתוכנית צמצום השפעת הגז על שע"ח ו/או כאשר ייסוף השקל אל מול שער העוגן – השער הנומינלי אפקטיבי, מאותת על "משבר באופק". בבנק מבקשים לבלום ייסוף חד באמצעות פעילות ישירה בזירת המטבע ורכישת דולרים בתחום 3.74-3.76 ₪ לדולר. להערכתנו בבנק מודעים למדרון החלקלק שבתחום 3.68-3.72 ש"ח לדולר ופועלים בשלב הנוכחי למנוע את התנועה לעבר תחום זה. כפי שציינו בעבר, פריצת תחום הגנה זה, תאותת על הגלישה במדרון החלקלק כבשנת 2014 לעבר רמות שפל היסטוריות. להערכתנו, בטווח הקצר, לדולר פוטנציאל תנועה בתחום רחב 3.88-3.74 ₪ לדולר, דבר המותיר בטווח הקצר פוטנציאל ייסוף מוגבל ומרחב לפיחות השקל. במבט לעבר שנת 2017 להערכתנו לשקל פוטנציאל ייסוף משמעותי אל מתחת לרמת 3.70 ₪ לדולר.

גרף דולר/שקל

גרף תחזית דולר/שקל

אירו/דולר

אין שינוי בהערכתנו, לפיה האירו מגיב בכבידות לאירועים בזירה הפנימית. נשוב ונציין כי להערכתנו, הליש"ט והאירו הגיבו עד כה רק באופן מוגבל להשפעת ההחלטה באנגליה על פרישה מהאיחוד האירופי (BREXIT) ומשבר הבנקאות באיטליה. לדעתנו הבנק המרכזי (ECB) יידרוש מחברותיו לפעול מעבר לפעילותו בזירה המוניטרית במטרה לעודד פעילות כלכלית. הביקוש לאג"ח עתיר סיכון (אג"ח "זבל") נוסק ומעלה חשש ממשבר אשראי  באופק…… הציפייה לצעדים תומכי צמיחה, נדרשת לא רק בקרב מדינות האיחוד ולא רק במישור המוניטרי אלא ובמיוחד גם במישור הפיסקלי.  להערכתנו, במבט לטווח הבינוני והארוך, לאירו פוטנציאל התאוששות. במבט לחודשים הקרובים (Q4) האירו עשוי לשוב ולנוע בתחום שערים רחב 1.17-1.04 דולר לאירו. בטווח הקצר, לחולשה מחודשת בליש"ט, משבר הבנקאות באיטליה, לצעדים פיסקלים ומוניטריים, כל אלו תורמים לפוטנציאל חולשת האירו. במבט ליום שאחרי הבחירות בארה"ב, ועל רקע פוטנציאל החלשות הדולר והתאוששות הכלכלה באירופה, לאירו פוטנציאל התחזקות.

גרף אירו/דולר

גרף תחזית אירו/דולר

ליש"ט/דולר

לדעתנו, ברמות השערים הנוכחיות טרם באה לידי ביטוי המשמעות של יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי (BREXIT). לליש"ט פוטנציאל החלשות משמעותי! מעבר מוסדות פיננסיים מלונדון לאירלנד או מדינה חברת איחוד אחרת צפויה לגרור לתגובת שרשרת ולפיטורים נרחבים. הערכה ראשונית צופה פיטורי כ 100 אלף עובדים בסקטור הפיננסיים ובהמשך פגיעה בשרשרת נותני השרותים כרו"ח, עו"ד מסעדות מוניות ועוד. משמעות הצפי לפגיעה בתוצר המקומי הגולמי טרם באה לידי ביטוי בזירת שע"ח. צמצום הסחר אנגליה/אירופה צפוי לפגוע בשיעורי הצמיחה באנגליה ובאירופה כאחד. להערכתנו, למחירי האנרגיה, שוק המניות הבריטי וריבית הליש"ט תמשיך להיות השפעה משמעותית על שער הליש"ט. הצע ליש"ט צפוי ברמות 1.38-1.42 $/£ בעוד יעד החלשות הליש"ט נותר בשלב הראשון בקרבת רמת 1.26 $/£.

גרף ליש"ט/דולר

גרף תחזית ליש"ט/דולר

יאן יפני/דולר

אין שינוי בהערכתנו, כי הממשל היפני צפוי לפעול לבלימת חוסנו הקיצוני של היאן (עד כה, סביב רמת ה 100 יאן לדולר) חוסן היאן פוגע ביצוא ובצעדים לעידוד ההתאוששות הכלכלית ביפן. להערכתנו, בטווח הקצר, מגמת התחזקות היאן מוגבלת. התחזקות היאן היפני הינה ביטוי לגישה לפיה היאן משמש "אי מבטחים" בתקופת אי וודאות בשוקי ההון באירופה ובארה"ב, ולהערכה כי בתקופה חולשה בשוק המניות ביפן, היאן מתחזק. הערכה, כי צעדי הממשל וההרחבה הכמותית יתרמו להתענינות גוברת ביפן וביאן. להערכתנו בטווח הקצר, על רקע פוטנציאל חולשת המטבעות כאירו והליש"ט ומנגד חוסן היאן, הממשל ביפן, צפוי לראות בהתיצבות היאן מתחת לתחום רמת ה 100- 98 יאן לדולר כסמן למשבר סחר שבדרך, דבר שיעודד את התערבות הבנק במסחר במטרה למנוע את התחזקות היאן אל מול המטבעות המרכזיים והדולר כאחד.

גרף יאן יפני/דולר

גרף תחזית יאן יפני/דולר

פרטים והסברים באשר לבחינת החשיפות השונות וכן באשר לאסטרטגיות הניתנות לביצוע על מנת לגדר חשיפות אלו ניתן לקבל בדסק אנליסטים בפריקו בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון : 6167070– 03
סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו    https://www.prico.co.il
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא.
למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים.
ט. ל. ח.
המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשימושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא.
כל הזכויות שמורות ©
P.O. BOX 6400 TEL-AVIV 61063 ISRAEL  
   TEL:972-3-616-7070 FAX:972-3-616-7060  
E-MAIL:INFO @ PRICO. COM