ניתוח חשיפה פיננסית


פריקו מנג'מנט הינה בעלת רשיון לעסוק בייעוץ השקעות לצד נסיון רב שנים בביצוע עבודות ניתוח וחקר חשיפות פיננסיות במגוון רמות ודגשים, תזרימי – תפעולי, מאזני – חשבונאי וכלכלי – עסקי. פריקו משמשת כגורם המייעץ לחברות הגדולות והמובילות במשק הישראלי מזה שנים רבות. במסגרת פעילותה פריקו מגישה ללקוחותיה עבודות חשיפה, ניירות עמדה וחוות דעת.

בפעילותה, עושה פריקו שימוש בניסיון הרב ובמאגרי המידע הייחודיים שנצברו לאורך שנות פעילותה המקצועית,הכוללים מערכות המבוססות על טכנולוגיה מתקדמת, בסיס נתונים פיננסי רחב, ידע והיכרות עם השוק הפיננסי והתקינות הרגולטוריות.

הצלחתה של מדיניות ניהול סיכונים מותנית ביישום עקרונות עקבי של החברה, המתווים מראש.עקרונות אלו מתחלקים לעקרונות  הקשורים לזיהוי צרכיה של החברה ולאלו המזוהים עם יישום מעשי של המדיניות.

איתור וניטור סיכוני שוק (Market-Risk) – בחינת החשיפות הפיננסיות של הקבוצה ברמה המאזנית והתזרימית ובכלל זה בחינה וניתוח של החשיפות לסיכוני מטבע חוץ, אינפלציה, מדדי יחוס, ריביות וחומרי גלם, סיכוני אשראי ונזילות.

סקר הסיכונים המופק ע"י חברתנו הינו כלי עזר ברמה מקצועית גבוהה הנותן מענה מהיר ומדויק עבור מנהלי כספים ומנכ"לים של חברות, כמו גם עבור יועצים ומשרדי רואי חשבון והינו גורם מסייע ומנחה בקבלת החלטות בכל הקשור לחשיפות הפיננסיות ואסטרטגיות הגנה. בסקר הסיכונים מובאים פתרונות ברורים לחשיפה וכן דרך ביצוע של האסטרטגיות לצד התפעול השוטף במהלך הפעילות העסקית של החברה. אסטרטגיות ההגנה נבחרות על בסיס שיקולים כלכליים והערכת הסיכונים הפיננסיים.

גידור אפקטיבי יתקבל כאשר שינוי בשווי כלי הגידור יהיה זהה לשינוי בשווי הנכס המגודר.

החשיפה הפיננסית של חברה ניתנת לבחינה בשני מישורים עיקריים:

  מישור מאזני-חשבונאי

החשיפה המאזנית הינה תוצר סעיפי המאזן אשר במועד הקובע נקובים שלא במטבע הדיווח. החברה חשופה לתנודות בשע"ח ולהצגתם במאזן. חשיפה זו באה לידי ביטוי בנקודת זמן נתונה (סוף כל רבעון) בערכי נכסי החברה והתחייבויותיה. חשיפה זו ניתנת לזיהוי ומוצגת לפי נקודת ראות חשבונאית במאזנה של החברה.

  מישור תפעולי-תזרימי

החשיפה התזרימית נובעת מהעדר חפיפה מלאה בנכס הבסיס בזרמי הכנסות – תמורות לבין זרמי הוצאות –התחייבויות בשל הבדלי מטבע, סכום, שע"ר, שע"ח, מועד תקבול/תשלום. חשיפה אשר באה לידי ביטוי בהתנהגות תזרים המזומנים של החברה על פני תקופה. חשיפה זו עשויה להיות מזוהה בדו"ח רווח והפסד שהחברה מציגה, ברמת החברה כולה וברמת נושי/משקיעי החברה.